Všeobecné podmienky:


 • Obchodné podmienky sú platné pre všetkých používateľov stránky bazar.hrkalka.sk, ďalej len bazár Hrkálka.
 • Bazár Hrkálka slúži výhradne na verejné ponúkanie detského tovaru a na ponúknutie služieb pre deti alebo s deťmi úzko súvisiacich.
 • Služby bazáru Hrkálka sú užívateľom poskytované zadarmo. Stránka umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru a služieb fyzických a právnickych osôb.
 • Za obsah inzerátu v plnej miere zodpovedá užívateľ, ktorý inzerát pridáva.
 • Užívatelia smú zadarmo inzerovať svoju podnikateľskú činnosť len po dohode s prevádzkovateľom stránky.
 • Užívateľ smie inzerovať len tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha žiadnej špecifickej legislatíve (napr. lieky na lekársky predpis a podobne).
 • Užívateľ nesmie inzerovať tovar, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane priemyselného a duševného vlastníctva (napr. predpismi o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch, autorskom práve a pod.). Za príslušné overenie a súlad s predpismi je zodpovedný sám inzerujúci užívateľ.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť alebo ho úplne odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo podmienkami bazáru Hrkálka.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť inzerát, ak bude inzerát vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text inzerátu, prípadne inzerát úplne vymazať, ak nepatrí do žiadnej kategórie, ktoré sú uvedené v menu bazáru Hrkálka.
 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov bazáru Hrkálka, ani za spôsob akým jeho služby využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb bazáru Hrkálka.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb bazáru Hrkálka alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb bazáru Hrkálka venuje a bude venovať tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní týchto služieb mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho upovedomenia služby bazáru Hrkálka upravovať, inovovať, alebo ich fungovanie pozastaviť na ľubovolne dlhý čas.
 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


  Zásady inzerovania:


 • Užívateľ môže pridať neobmedzený počet inzerátov.
 • Ponúkaný tovar a služby majú byť určené pre deti a ich potreby.
 • Tovar by mal byť inzerovaný celkom konkrétne, tj. konkrétna vec (napr. tričko), súbor veci rovnakého druhu (napr. 3 tričká za spoločnú cenu), rovnakého charakteru (napr. balík zimného oblečenia pre 2ročného chlapca).
 • Fotografie v inzeráte majú dokumentovať reálny stav predávanej veci. Nesmú sa používať fotografie stiahnuté z internetu, alebo od iných užívateľov.
 • Vložený inzerát je možné editovať po zadaní kontrolného hesla, a teda nie je nutné inzerát mazať a znovu zadávať ak je nutné napr. opraviť chybný text, znížiť cenu a pod.
 • Inzerát nesmie byť zverejňovaný opakovane viac krát za sebou. A to ani v prípade, že je vhodný do viacerých kategórií. V takom prípade je nutné zvoliť tú kategóriu, ktorá najviac vystihuje ponúkanú vec. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto inzeráty zmazať.
 • Inzeráty sú na stránke zoradené podľa dátumu zverejnenia.
 • Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 3 mesiacov. Po tejto lehote sa nemusí v zozname inzerátov zobrazovať. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát sám odstrániť, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte.

 • Neprihlásený

  Registrácia

  Prihlasovacie meno:
  Prihlasovacie heslo:
  Registračný email:

  * na registračný email bude zaslaný potvrdzovací kód
  Naposledy navštívené